Free Online Webinar on Thailand Fisherman Protection Act and Relevant Law

ไอโอเอ็มร่วมมือกับ Migrant Working Group และองค์กร Freedom Fund เพื่อส่งเสริมการปกป้องสิทธิของแรงงานข้ามชาติในงานประมง โดยการให้ความรู้และส่งเสริมความเข้าใจให้แก่ภาคธุรกิจและภาคประชาสังคมต่อการบังคับใช้กฎหมายพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562


วันที่ 26 พ.ค. 63 โครงการความรับผิดชอบขององค์กรต่อการขจัดการเอารัดเอาเปรียบและบังคับใช้แรงงาน (หรือโครงการ เครส) สนับสนุนโดย the Swedish International Development Cooperation Agency ทำงานร่วมกับ Migrant Working Group และองค์กร Freedom Fund เพื่อเปิดการสัมนาออนไลน์แรกภายใต้หัวข้อหลัก “การเสริมสร้างความรับรู้และความเข้าใจร่วมต่อพระราชบัญญัติคุ้มครองแรงงานในงานประมง พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรอง” ทั้งนี้ไอโอเอ็มยังได้รับเกียรติจากคุณณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายจากกระทรวงแรงงาน มาเป็นวิทยากรในการสัมนาวันที่ 26 และ 27 พฤษภาคม 2563 เพื่อให้ความรู้ในหัวข้อเรื่อง หน้าที่ของนายจ้างและสิ่งที่พึงปฏิบัติ โดยสัมนาออนไลน์จะจัดขึ้นทั้งหมด 5 วัน เพื่อให้ความรู้ด้านแนวทางปฏิบัติภายใต้พระราชบัญญัติฯ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องแก่ผู้เข้าร่วม นอกจากนี้สัมนาออนไลน์ยังเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมทั้งจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคมต่าง ๆ ได้ถามคำถามและแลกเปลี่ยนความคิดเห็นอีกด้วย โดยสัมนาที่จะจัดขึ้นต่อไปมีหัวข้อดังนี้:

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

หัวข้อการอบรมหัวข้อหน้าที่ของนายจ้างและสิ่งที่พึงปฏิบัติ
บรรยายโดยคุณณรงค์ฤทธิ์ วรรณโส รักษาการในตำแหน่งผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมาย จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

หัวข้อรูปแบบการจ้างแรงงานประมง  
บรรยายโดย คุณยุทธนา บัวจุน ผู้อำนวยการสำนักบริหารแรงงานต่างด้าว กรมการจัดหางาน

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

หัวข้อความปลอดภัย อาชีวอนามัย บนเรือประมง และกลไกการร้องเรียน
บรรยายโดย คุณวัชรินทร์ รัตนชู ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการเรือประมงและการทำการประมง กรมประมง

วันที่ 8 มิถุนายน 2563

หัวข้อ การจัดการประกันด้านสุขภาพและสวัสดิการของแรงงานประมง
บรรยายโดย คุณสุจิตรา สุขวรรธก รักษาการตำแหน่งนักวิชาการแรงงานเชี่ยวชาญ จากสำนักงานประกันสังคม

*หมายเหตุ กรุณาลงทะเบียนในหัวข้อที่ท่านสนใจแล้วทาง IOM จะจัดส่งลิงค์เพื่อเข้าประชุมให้ภายหลัง การประชุมใช้โปรแกรม Bluejeans ซึ่งจำกัดจำนวนผู้เข้าประชุมจึงแนะนำให้ท่านลงทะเบียนและสงวนสิทธิ์ในการเข้าร่วมหากเกินจำนวนที่จำกัดไว้

สามารถดูรายละเอียดการอบรมเพิ่มเติมได้ที่นี่


IOM-Migrant Working Group-Freedom Fund join forces to raise awareness on compliance and enforcement of the Labour Protection in Fisheries Act 2019 among businesses and civil society to promote better protection of migrant workers


On 26th May 2020, IOM Thailand’s Corporate Responsibility in Eliminating Slavery and Trafficking (CREST) programme - with support from the Swedish International Development Cooperation Agency, and together with Migrant Working Group and Freedom Fund - launched its first session of a series of webinars on Awareness and Mutual Understanding of the Labour Protection in Fisheries Act 2019 and Secondary Legislations. Special thanks to Mr. Narongrit Wannaso, Senior Legal Specialist, from the Ministry of Labour as our technical speaker for today and tomorrow’s sessions on the Roles and Responsibilities of Employers and Good Employment Practices. The five webinars will provide participants with the most updated guidelines on the Fisheries Act 2019 and other relevant legislation. The webinars will also provide an opportunity for dialogue and exchange of best practices among stakeholders. Stay tuned for the upcoming sessions:

27 May 2020

Roles and Responsibilities of Employers and Good Employment Practices (continuation)

2 June 2020

Recruitment of Migrant Workers in the Fisheries Sector

5 June 2020

Occupational Health and Safety on Board and Grievance Mechanisms

8 June 2020

Health Insurance and Other Benefits