การประเมินสถานการณ์แบบเร่งด่วน: สภาวะความเปราะบางและความเข้าใจต่อสถานการณ์โรคโควิด-19 ของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในประเทศไทย

Year of Publication: 
2020

 

ข้อค้นพบ

  • อุปสรรคในการเข้าถึงสุขอนามัยและสุขาภิบาลในบริบทของสถานการณ์โควิด-19 พบว่า อุปสรรคหลักที่มีการรายงานมากที่สุดคือการที่ไม่สามารถซื้ออุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล โดยร้อยละ 41 ของผู้ให้ข้อมูลหลัก[1]นั้นรายงานว่ามากกว่าครึ่งหนึ่งของกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทย[2]ในชุมชนที่รับผิดชอบไม่มีหน้ากากปิดบังใบหน้าใช้ในชีวิตประจำวัน
  • ร้อยละ 57 ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าอุปสรรคหลักที่กลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยต้องเผชิญตั้งแต่มีการแพร่ระบาดชองโรคโควิด-19 นั้นคือรายได้ไม่เพียงพอ
  • ร้อยละ 24 ของผู้ให้ช้อมูลหลักรายงานว่าอุปสรรคที่กลุ่มเด็กไม่มีสัญชาติไทยต้องเผชิญที่ถูกอ้างบ่อยที่สุดตั้งแต่การแพร่ระบาดของโรคโควิดคือ ข้อจำกัดในการเข้าถึงการศึกษา
  • ร้อยละ 27 ของผู้ให้สัมภาษณ์ระบุว่ามากกว่า 3 ใน 4 ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่รับผิดชอบนั้นประสบปัญหารายได้ลดลงเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19 นอกจากนี้ ร้อยละ 10 ของผู้ให้สัมภาษณ์รายงานว่า 3 ใน 4 ของบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่รับผิดชอบนั้นสูญเสียรายได้รายวันทั้งหมดเนื่องจากสถานการณ์โรคโควิด-19
  • ร้อยละ 60 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่ามีบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยบางส่วนขาดแคลนปัจจัยทางการเงินสำหรับค่าอาหาร ค่าน้ำ ค่าไฟ ค่าที่พักอาศัย ค่าใช้จ่ายทางการศึกษา และค่ารักษาพยาบาลในชีวิตประจำวัน
  • ร้อยละ 76 ของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าในช่วง 1 เดือนที่ผ่านมาได้มีการรับทราบเกี่ยวกับความกังวลในเรื่องของการไม่มีอาหารรับประทานที่เพียงพอและร้อยละ 21 ได้รับทราบเกี่ยวกับครอบครัวที่ไม่มีอาหารรับประทานเนื่องจากผลกระทบโรคโควิด-19 ในกลุ่มผู้รับผลประโยชน์ที่ผู้ให้ข้อมูลหลักทำงานด้วย
  • ครึ่งหนึ่งของผู้ให้ข้อมูลหลักรายงานว่าบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยมีความตระหนักรู้เรื่องวิธีการล้างมือน้อยถึงไม่มีความตระหนักเลยและร้อยละ 45 รายงานว่าความตระหนักรู้ของคนกลุ่มนี้เกี่ยวกับอาการของโรคโควิดอยู่ในระดับน้อยหรือไม่มีเลย
  • ร้อยละ 65 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่าสาเหตุที่บุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทยไม่เข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลของโรคโควิด-19 ที่ได้รับ คือ ไม่สามารถอ่านออกเขียนได้ และร้อยละ 61 ของผู้ให้ข้อมูลหลักระบุว่าของคนกลุ่มนี้มีความเช้าใจผิดเกี่ยวกับโรคโควิด-19
 

[1] ไอโอเอ็มใช้วิธีการเลือกตัวอย่างผ่านเครือช่ายองค์การในการระบุผู้ให้ข้อมูลหลัก โดยทั้ง 67 ผู้ให้ข้อมูลหลักนั้นเป็นตัวแทนเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยในชุมชนที่รับผิดชอบ และ/หรือกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาตืไทยที่ผู้ให้ช้อมูลหลักทำงานด้วยโดยตรง

 

[2] คำนิยามบุคคลที่ไม่มีสัญชาติไทย คือ บุคคลที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย ไม่ได้ถือสัญชาติไทย โดยไม่คำนึงถึงประเทศบ้านเกิด ถิ่นที่อยู่ตามปกติ สัญชาติ หรือสถานะทางกฎหมาย ซึ่งร่วมไปถึงผู้ย้ายถิ่น บุคคลไร้สัญชาติ ผู้สี้ภัย และกลุ่มประชากรที่ไม่มีสัญชาติไทยกลุ่มอื่นๆ

Author: 
IOM